Rekisteri -ja tietosuojaseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 24.5.2018

1. Rekisterin pitäjä

Fennomotors Oy (y-tunnus: 2311980-5)
Veistämötie 7, 90620 Oulu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jouni Tahkola
tietosuoja@fennomotors.com

3. Rekisterin nimi

Fennomotors asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi, mukaan lukien laskutus.

5. Rekisterin tietosisältö

Yksityisasiakkaiden tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Yritysasiakkaan tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti.

Muu asiakastieto: tarjouspyynnöt, tarjoukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot, takuuasiat ja muut kaupalliset tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Fennomotors voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n iulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10. Tarkastusoikeus

HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

12. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

13. Tietojen poistaminen

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.